ผู้สร้างบทเรียนออนไลน์
นายภาคิน    วงศ์อาษา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27
 
ประวัติการศึกษา
      ประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง
      มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร
      มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร (วิทย์-คณิต)
      ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
      ประกาศณียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
      ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
 
ประวัติการทำงาน
       พ.ศ. 2551 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา อ.วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว (ลาออกเพื่อบรรจุใหม่)
       พ.ศ. 2551 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี สพม.18
       พ.ศ. 2553 ครูโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี สพม.18
      พ.ศ. 2555 ย้ายมารับราชการในตำแหน่งครู โรงเรีน จันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด สพม.27
       พ.ศ. 2558 ครูชำนาญการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด สพม.27
       พ.ศ. 2560 ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด สพม.27
 
รายวิชาที่สอน
       โปรแกรมกราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
       การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
หน้าที่พิเศษ
       หัวหน้างานพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน
         งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
         งานสารสนเทศ
   
  คติ...ดีมาก็ดีกลับ ร้ายมาก็ร้ายกลับ ไม่โกงงง